Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Januari 2022

Download deze algemene voorwaarden hier

Maison365 BV (in het vervolg ‘Maison365’)
Hendrik Figeeweg 1.0003
2031BJ Haarlem

KVK: 66180147 (Amsterdam)
BTW: 856429910B01

1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld gelden zowel voor de website www.maison365.nl als voor aanbiedingen, bezorging, service en met de stylistes van Maison365 overeengekomen contracten per telefoon. Afwijkende voorwaarden worden niet als zodanig erkend, tenzij Maison365 hiermee expliciet schriftelijk akkoord is gegaan.

1.2 De algemene voorwaarden verplichten en machtigen klanten exclusief. Een klant zoals gedefinieerd volgens onderstaande bepaling is elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat wegens redenen die overwegend noch commercieel van aard zijn noch betiteld kunnen worden als betrekking hebbende op een zelfstandige onderneming.


2. Voorwoord

2.1 Maison365 is een online serviceprovider die het voor geïnteresseerde partijen mogelijk maakt om individuele informatie over een specifieke persoon en diens smaak wat betreft damesmode te verschaffen door middel van een enquête of telefoongesprek. Op basis van deze informatie over de klant stelt Maison365 een look voor de klant samen die uit verschillende kledingstukken bestaat en stuurt deze look vervolgens naar de klant. De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de look ligt exclusief bij Maison365. Na ontvangst van de artikelen gaat een verkoopovereenkomst alleen van kracht indien de klant de artikelen houdt (voorlopige aankoop wordt beschreven in paragraaf 4.1 t/m 4.4). De klant gaat er aldus mee akkoord dat Maison365 een individuele selectie van kledingstukken voor haar samenstelt en haar toestuurt.

2.2 Maison365 behoudt zich het recht voor om constant afzonderlijke aspecten van diens service te vernieuwen en aan te passen en, indien nodig, deze te beperken.

2.3 Maison365 behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door onderdelen te verwijderen, te vervangen, dan wel toe te voegen. Iedere bestelling is aan deze voorwaarden, die vanaf ingangsdatum in werking treden tenzij een wijziging van deze voorwaarden om juridische of regelgevende redenen een onvermijdelijke vereiste is (in dat geval zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden ook gelden voor bestellingen die reeds geplaatst zijn voor deze van kracht ging) onderhevig.


3. Registratie bij Maison365

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de online-service van Maison365 is het noodzakelijk dat men zich registreert voor het online systeem van Maison365. De klant moet een geldig e-mail adres invullen bij diens registratie. De verantwoordelijkheid zich ervan te verzekeren dat hierbij geen rechten van derden geschonden worden, ligt volledig bij de klant. De klant is verplicht zijn persoonlijke login-gegevens privé te houden en ongeautoriseerde derde partijen ervan te weerhouden hiertoe toegang te bemachtigen.

3.2 Er bestaat geen recht tot lidmaatschap van Maison365. Maison365 behoudt zich het recht de registratie aan extra voorwaarden te onderwerpen (zoals bij voorbeeld een gegevens check). De klant verplicht zich ertoe diens informatie accuraat en in de vereiste vorm prijs te geven bij diens registratie. Tijdens een actief lidmaatschap van Maison365 dienen veranderingen van de ingevulde gegevens onverwijld en zonder verzoek van Maison365 te worden doorgegeven. Ongeacht een succesvolle registratie, is er geen enkele inherente juridische claim met betrekking tot het gebruik van de aangeboden service mogelijk

3.3 De klant is verplicht een e-mail adres op te geven aan Maison365. Maison365 is gerechtigd relevante verklaringen de klant op dit e-mail adres te doen toekomen, tenzij er in juridisch of contractueel opzicht een meer bindende vorm van communicatie vereist is.

3.4 De klant verleent Maison365 het recht om haar telefonisch of via een andere vorm van communicatie te contacteren voor het finaliseren van een contract.

3.5 De klant is gerechtigd de online services van Maison365 te gebruiken door middel van gebruikelijke programma’s (zoals internetbrowsers).

3.6 Het is verboden om de inhoud van de webpagina’s van Maison365 te kopiëren of in enig ander opzicht te gebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van Maison365 vooraf.

 

4. Het sluiten van een contract

4.1 Klanten kopen bij Maison365 op basis van een proefperiode. Een aankoopcontract op proefbasis is onderhevig aan de goedkeuringsvoorwaarden van de klant. Een contract op proefbasis treedt in werking bij aanbod en goedkeuring.

4.2 Een voorstel tot kopen wordt door de klant in werking gesteld wanneer een bestelling geplaatst wordt door de betreffende knop voor het aanvragen van een box te activeren. Voor de bestelling betaalt een klant die voor het eerst een box bestelt een ‘styling fee’ van EUR 9,95 incl btw. Maison365 behoudt zich het recht voor om een voorstel van een klant zonder opgaaf van redenen te weigeren. In het geval de aanvraag door Maison365 geweigerd wordt, ontvangt de klant de door haar betaalde styling fee terug. Een bevestigingsmail van Maison365 betekent geen akkoord met het betreffende aankoopvoorstel. Dit dient uitsluitend ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Het voorstel is pas door Maison365 geaccepteerd wanneer dit (per mail) bevestigd is of wanneer de artikelen door Maison365 zijn verzonden.

4.3 De klant verleent Maison365 eenzijdig het recht tot machtsbepaling aangaande de artikelen. Dit houdt in dat de selectie artikelen die naar de klant zal worden verzonden exclusief toebehoort aan Maison365 en waarbij elk postpakket, als algemene regel, artikelen zal bevatten met een maximale waarde van ongeveer EUR 1800. De afzonderlijke prijs van elk artikel staat vermeld op de bij het postpakket bijgesloten prijslijst.

4.4 Het koopcontract, opgesteld volgens paragraaf 4.2, wordt bindend op het moment dat de klant zijn aanvaarding van de bezorgde artikelen aan Maison365 bekend maakt binnen 14 dagen na ontvangst (‘proefperiode’). Artikelen die niet door de klant binnen de proefperiode worden teruggezonden naar Maison365 gelden als zijnde aanvaard. Stilzwijgen geldt als instemming. Artikelen die de klant niet wenst te houden, kunnen binnen de proefperiode kosteloos en zonder bijkomende beperkingen worden teruggezonden. De klant wordt, indien mogelijk, gevraagd om het bijgesloten retourformulier en retouretiket te gebruiken. Het recht op herroeping zoals geformuleerd in paragraaf 8 van dit document blijft van toepassing.

 

5. Bezorging en retour

5.1 Zowel de bezorging als het retourneren van artikelen is kosteloos voor de klant. Het bezorgen van artikelen geschiedt in de regel binnen 3 tot 5 werkdagen nadat Maison365 het voorstel van de klant heeft aanvaard, dat wil zeggen vanaf het moment dat de respectievelijke artikelen verzonden zijn, na de bevestiging van de bestelling per mail. Maison365 bezorgt op dit moment uitsluitend in Nederland en België.

5.2 Maison365 maakt gebruik van verschillende bezorgdiensten.

5.3 Klanten wordt gevraagd het bijgesloten retouretiket te gebruiken wanneer zij een pakket retourneren. Maison365 aanvaardt geretourneerde artikelen alleen met de originele aangehechte labels en de barcode van Maison365. In het geval dat een klant van zijn herroepingsrecht, in overeenstemming met paragraaf 9 van dit document, gebruik wil maken, is deze bij wet verplicht Maison365 te compenseren voor het waardeverlies.6. Reservering van eigendomsrechten

Artikelen die door Maison365 verzonden zijn, blijven eigendom van Maison365 totdat het openstaande bedrag volledig is vereffend.7. Aankoopbedrag en betaalwijze

7.1 De klant ontvangt bij de bezorging van de artikelen een brief met daarop ook de prijslijst. De daarop bepaalde prijzen zijn de uiteindelijke prijzen, inclusief de relevante BTW en andere prijsaspecten. Er zijn geen extra kosten voor bezorging van toepassingsgebied.

7.2 Wanneer de proeftijd, zoals bepaald in paragraaf 4.4, is verlopen zal Maison365 een digitale factuur klaarzetten met daarop het totaalbedrag dat dient te worden voldaan voor de aanvaarde artikelen en deze per klant per mail toezenden.

7.3 Maison365 biedt de klant verschillende betaalwijzen. De klant kan voor hij een bestelling plaatst deze informatie betreft de verschillende betaalwijzen op elk moment op de website inzien. Maison365 behoudt zich het recht voor om geen afzonderlijke betaalwijze aan te boden of deze slechts aan te bieden voor specifieke bestellingen.

7.4 Betaling van het gefactureerde bedrag moet binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

Alle procedures gerelateerd aan gegevens (bv. verzameling, verwerking en opdracht) worden uitgevoerd in lijn met de wettelijke bepalingen. Gegevens die van belang zijn voor zakelijke transacties worden opgeslagen en doorgestuurd naar door ons toevertrouwde serviceproviders wanneer dit nodig is voor het verwerken van de bestelling.8. Garantie en aansprakelijkheidsbepaling

8.1 Garantie wordt verleend overeenkomstig de wettelijke bepalingen

8.2 De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Uitgezonderd van deze bepaling zijn claims aangaande fysiek letsel en levensbedreigend letsel, schade aan de gezondheid of als resultaat van een schending van een kernelement van het contract evenals aansprakelijkheid voor overige schade die het resultaat is van intentionele dan wel grove nalatigheid door Maison365, diens juridische vertegenwoordigers of overige personen in dienst. Onder kernelementen van het contract worden die elementen verstaan, die van belang zijn het doel van het contract te vervullen.

8.3 In het geval van een schending van een kernelement van het contract is Maison365 slechts aansprakelijk voor schade die representatief is voor het contract en te voorzien in de zin, dat deze veroorzaakt zijn door nalatigheid, uitgezonderd claims van de zijde van de klant met betrekking tot levensbedreigend letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

8.4 De beperkingen zoals omschreven in paragraaf 8.2 en 8.3 gelden ook voor juridische vertegenwoordigers en derde personen in dienst van Maison365, in het geval er claims direct tegen hen zijn gericht.9. Annuleringen

9.1 Herroepingsrecht

U bent gerechtigd dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. Uw herroepingsrecht geldt 14 dagen, ingaande op de dag dat u of een aangewezen derde partij die niet de overbrenger was, respectievelijk de artikelen heeft aanvaard.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht die u ons op de hoogte te stellen (Maison365 BV, Kon. Wilhelminaplein 8, 1062 HK, Amsterdam, email: styling@maison365.nl) middels een uitdrukkelijk en ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, of per mail) over uw besluit het contract te annuleren.

Om te voldoen aan de termijn voor annuleringen is het voldoende ons op de hoogte te stellen dat u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht voor de termijn voor annuleren verstreken is.

9.2 Opzeggingen

In het geval van het annuleren van dit contract zijn wij verplicht onmiddellijk alle voordien ontvangen betalingen te restitueren, inclusief de kosten voor bezorging (exclusief bijkomende kosten die het resultaat zijn van een afwijkende wijze van bezorging die u in plaats van de aangeboden reguliere en goedkoopste wijze van bezorging heeft gekozen), binnen ten laatste 14 dagen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd ten aanzien van uw annulering van het contract.

We zullen eenzelfde betaalmethode gebruiken als die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie om te restitueren, tenzij anders met u overeengekomen. Onder geen geval zullen we u extra kosten in rekening brengen voor de restitutie. We kunnen restitutie weigeren totdat wij de artikelen retour hebben ontvangen of totdat u kunt bewijzen de artikelen te hebben teruggestuurd, afhankelijk van wat ons het eerst bereikt.

U bent verplicht de artikelen onmiddellijk te retourneren binnen uiterlijk 14 dagen gerekend vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de annulering van het contract. Aan deze termijn wordt voldaan indien de artikelen verzonden of in persoon zijn teruggebracht voor de 14 dagen zijn verstreken.

De kosten voor het retourneren zullen door Maison365 worden betaald. u bent slechts verantwoordelijk voor het betalen van enig waardeverlies van de artikelen als gevolg van handelen dat onredelijk is voor het beoordelen van de artikelen op kwaliteit, eigenschappen en gebruik.

 

10. Gegevensbescherming

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Voor meer informatie van de klant en aangaande het verzamelen, het verwerken en het gebruik van gegevens, verwijzen we u naar de privacy-richtlijnen die te allen tijde ingezien kunnen worden op de website van Maison365 via het menu-onderdeel ‘Privacy’.

 

11. Overdracht van rechten en verplichtingen aan derde partijen

Maison365 behoudt zich het recht voor om alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract volledig of gedeeltelijk over te dragen aan derde partijen. In het geval van een dergelijke gedeeltelijke of volledige overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde partij, is de klant bevoegd het contract ten tijde van de overdracht te annuleren.12. Beschikking van vorderingen op derden

De klant verleent Maison365 toestemming om enige uitstaande schulden over te dragen aan een derde partij met als doel deze te innen (‘Incasso’).

 

13. Maison365 biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan.

13.1. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.

13.2. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.

13.3. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

13.4. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

13.5. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.

13.6. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).

13.7. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

13.8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.

Een aangeboden “deel Maison365” shoptegoed is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om Maison365 uit te proberen. Daarnaast ontvangt de bestaande klant ook een shoptegoed vanwege de verwijzing naar Maison365.

Om een ​​“deel Maison365” shop tegoed te ontvangen, moet aan elk van de volgende vereisten worden voldaan:

  1. De unieke kortingscode moet gedeeld worden met een nieuwe klant en nog niet zijn gebruikt
  2. De doorverwezen persoon moet zich registreren voor Maison365 en de unieke kortingscode invullen
  3. De verwezen persoon moet binnen een termijn van zes maanden een kledingbox bestellen
  4. De verwezen persoon moet voldoen aan de minimumvereisten die gelden op het moment dat de verwezen persoon een kledingbox besteld (bijv. ten minste € 100 uitgeven aan Maison365). Het maximale aandeel Maison365” shoptegoed is €150,- per kalenderjaar.
  5. Ga naar "my.maison365.com/share"
  6. Na het inloggen en controleren van je gegevens kun je, voor zover dat nodig is bij het bestellen van de kledingbox de kortingscode invoeren. Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes).

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan contact op met onze klantenservice.14. Laatste bepaling

14.1 Alle juridische transacties vallen onder de Nederlandse wet.

14.2 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht voor alle overige artikelen in het geval dat afzonderlijke paragrafen niet meer gelden. Wettelijke bepalingen vervangen alle paragrafen die niet meer van kracht zijn. In het geval dit een onredelijke bezwaring inhoudt voor een van de partijen, zijn de algemene voorwaarden als geheel niet meer van kracht.

Amsterdam
12 januari 2022